piektdiena, 2017. gada 29. decembris

Iemesli


Elites degradācija ir vēsturiski apstiprinājusies neskaitāmas reizes, izraisot dažāda veida krīzes, katastrofas, pagrimumu, bojāeju. Elites degradācijas dēļ bojā ir gājušas tautas, valstis, impērijas, civilizācijas. Tas viss ir labi zināms. Vienīgi nav labi zināma atbilde uz jautājumu – kāpēc elite degradējas? Viens no izskaidrojumiem ir saistīts ar elites ģenēzes un turpmākās virzības eksistenciālajiem apstākļiem. Elites pirmā paaudze uzauga sūros dzīves apstākļos. Izglītība tika iegūta reizē ar elementāru smagu darbu eksistences nodrošināšanai. Elites otrā paaudze jau uzauga un veidojās siltumnīcas apstākļos, kad izglītība tika iegūta bez paralēlām rūpēm par eksistences līdzekļiem. Tos sagādāja vecāki. Siltumnīcas apstākļi veicināja degradāciju – intelektuāli un morāli piezemētu attieksmi pret dzīvi un tās procesiem. Par elites degradācijas iemeslu vēl var uzskatīt t.s. negatīvo atlasi. Tiesa, šajā gadījumā nav runa par īstas elites lomu, bet gan par pseidoelites lomu. Elitē var iepīties ne visai atbilstoši indivīdi, kuru garīgais potenciāls nav adekvāts elites kvalitātei. Taču šiem indivīdiem ir radusies iespēja iekļūt elitē un darboties kā elites pārstāvjiem. Tādā gadījumā sākas negatīvā atlase. Tās pamatā ir sekojošais. Ja elitāri neadekvātais indivīds iegūst varu, tad viņš savus padotos izvēlas saskaņā ar negatīvās atlases principu: īsti līderi jeb 1.līmeņa līderi izvēlas tikai sev līdzīgos 1.līmeņa elites pārstāvjus; 2.līmeņa līderi izvēlas tikai 3.līmeņa elites pārstāvjus; 3.līmeņa līderi izvēlas tikai 4.līmeņa pārstāvjus. Tāda pieeja jeb negatīvā atlase strauji veicina elites degradāciju. Elites degradāciju var veicināt un ievērojami paātrināt elites degradācijas nonākšana līdz kritiskai robežai, kardināli izmainoties vērtību orientācijai. Piemēram, ja prioritāte kļūst nevis cilvēka elitārais intelektuālais un morālais resurss, bet gan viņa amats un bagātība, tad elites degradācija iegūst milzīgu paātrinājumu un beigu beigās elites apzīmējumā vairs neiederas jēdziens „elite”.


otrdiena, 2017. gada 5. decembris

Pamatzināšanas


Globālo sociālo procesu analītika mūsdienās nav iespējama bez pamatzināšanām psihiatrijā – zināšanām par garīgajiem traucējumiem, kuri nelabvēlīgi skar psihi. Tāpēc var teikt, ka globālo sociālo procesu analītika nav iespējama bez starpdisciplināras pieejas un bez starpdisciplināri daudzpusīgām zināšanām. To nosaka sociuma garīgais stāvoklis un tajā izplatītās mentālās patoloģijas. Patiesībā nosaka patoloģiju masveidīgums. Mentālas patoloģijas ir bijušas vienmēr. Taču vienmēr nav bijusi mentālo patoloģiju masveidība, ar ko tagad nākas sastapties eiropeīdu populācijas izglītotajos slāņos. Iemeslu tam daudz. Būtisks iemesls mentālām patoloģijām ir šodienas informācijas sfēra. Aizvadītajos dažos gadu desmitos tā ir radikāli izmainījusies. Tajā skaitā izmainījusies kvantitatīvi. Tam nevar būt labas sekas; jo lielāks informācijas avotu skaits, jo mazāka informācijas ticamība un informācijas reputācija. Sabrūk informācijas hierarhija, zūd informācijas autoritātes. Un tas var nelabvēlīgi atsaukties uz cilvēkiem. Cilvēkos sāk degradēties attieksme pret ārējo pasauli, mazinās tās izpratnes spējas, mazinās spēja saprātīgi, loģiski pamatoti reaģēt uz īstenības izpausmēm, zūd prasme un vēlēšanās rīkoties atbilstoši veselajam saprātam; cilvēku organizētie dzīves procesi sāk virzīties pa vieglāko ceļu, kas neprasa intelektuālo piepūli. Saprotams, tā visa rezultātā cilvēku darbība, uzvedība un komunikācija iegūst psihiski neadekvātu auru; nākas šo auru vērtēt ar debilitātes jēdzienu. Debilitāte no medicīnas parādības izvēršas sociālā parādībā. Saruna par šodienas sociumu nav iespējama bez debilitātes jēdziena. Vispār debilitāte ir cilvēka garīgās neveselības pati vājākā forma. Debilitāti Rietumu civilizācijā sāka zinātniski apzināt tikai XIX gs. beigās. Pirmais bija franču psihiatrs Ž.-Ž.-V.Manjans (Valentin Magnan). Pēc debilitātes seko garīgā neveselība, kuras pārstāvjus sauc par imbeciliem. Tie ir indivīdi ar smagu psihisko atpalicību – plānprātības vidējo pakāpi. Vissmagākā forma ir idiotija. Idioti ir garīgi visslimākie. Pārnestā nozīmē viņus sadzīvē dēvē par muļķiem, nejēgām. Debilitātes jēdziens tagad ir sociālā diskursa jēdziens. Bez šī jēdziena nav izskaidrojama šodienas politiķu rīcība; debilitātes jēdzienu nākas lietot birokrātijas darbības vērtējumos; zinātnes degradācijas apstākļos debilitātes jēdziens iederas akadēmisko aprindu šarlatānisko risinājumu kritikā. Debilitātes izpausmes speciālajā literatūrā ir detalizēti uzskaitītas. Galvenās ir šādas izpausmes: spēja uztvert tikai lietu un parādību ārējo pusi, nespējot uztvert būtību, galveno; domāšanas zema produktivitāte; viegli var ietekmēt, vadīt; ātri pārņem citu cilvēku uzskatus, viedokli; nav savi spriedumi; mīl pamācīt citus un enerģiski runāt par to, ko faktiski pats nesaprot; netiecas pēc patiesības, tic citu cilvēku deklarētajai patiesībai; mīl slavināt sava prāta spējas.


Metafizika

Lūk, kā Kants raksturo metafizikas būtību, kas reizē ir raksturojums cilvēka nespējai atbildēt uz pašiem svarīgākajiem jautājumiem (par savu izcelsmi, par pasaules izcelsmi, šodien – par demogrāfiskās pārejas izcelsmi): „На долю человеческого разума в одном из видов его познания выпала странная судьба: его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной природой; но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят все его возможности. В такое затруднение разум попадает не по своей вине. Он начинает с основоположений, применение которых в опыте неизбежно и в то же время в достаточной мере подтверждается опытом. Опираясь на них, он поднимается (в соответствии со своей природой) все выше, к условиям все более отдалённым. Но так как он замечает, что на этом этапе его дело должно всегда оставаться незавершённым, потому что вопросы никогда не прекращаются, то он вынужден прибегнуть к основоположениям, которые выходят за пределы всякого возможного опыта и тем не менее кажутся столь несомненными, что даже обыденный человеческий разум соглашается с ними. Однако вследствие этого разум погружается во мрак и впадает в противоречия, которые, правда, могут привести его к заключению, что где-то в основе лежат скрытые ошибки, но обнаружить их он не в состоянии, так как основоположения, которыми он пользуется, выходят за пределы всякого опыта и в силу этого не признают уже критериев опыта. Поле битвы этих бесконечных споров называется метафизикой.


svētdiena, 2017. gada 3. decembris

Dažas refleksijas


·       Kas varētu būt intelektuālais liriķis, ar stingru prātu prātojot liriskas tēmas un tādējādi vistiešāk paužot emocionālo attieksmi? Vieglāk pateikt, kas nevarētu būt. Piemēram, nevarētu būt valstsvīrs, diplomāts. Iespējami citi darbības veidi, kurus jāveic ar stingru prātu, bet bez savas emocionālās attieksmes.
·       Ko var saukt par humāno mietpilsonību? Tātad kaut ko tādu, kurā apvienojas cilvēkmīlestība, rūpes par cilvēka labklājību, cieņa pret cilvēku (humānisms) un pašapmierinātība, šauri uzskati, liekulība (mietpilsonība). Pirmais, kas nāk prātā, ir slavenais politkorektums. Tajā ietilpst gan humānisms, gan liekulība – dubultie standarti, bez kuriem politkorektums praktiski neeksistē.
·       Vēstures uztveres dialektika: kas ir svarīgāk – šodienas reālijas, kuras stimulē atgriezties pagātnē jeb pagātnes mācība šodienai? It kā retorisks jautājums. It kā pats par sevi būtu saprotams, ka svarīgākais ir pagātnes mācība šodienai. Diemžēl tas nav retorisks jautājums. Šodienas dzīves tendences var aicināt atgriezties pagātnē – praktiski tagadni iekārtojot atbilstoši pagātnes dzīves modelim. Teiksim, demogrāfiskā ziņā, kad „baltie” dzemdēja bērnus un nedzīvoja ar izmirstošas populācijas drausmīgo mentalitāti.
·       Daži politekonomisti uzskata, ka valsts galvenais uzdevums ir nodrošināt garantētā minimuma reputāciju. Pavalstniekiem ir jāzina, kas viņiem tiek garantēts jebkurā situācijā. Teiksim, padomju valstī visi zināja šo minimumu, kurā ietilpa bezmaksas izglītības garantēšana, bezmaksas medicīnas garantēšana, darba garantēšana, mājokļa garantēšana.
·       Tauta var būt varena vienīgi tad, ja tai ir laba inteliģence un tauta ciena savu inteliģenci.
·       Zināšanas ir galvenais ceļš uz personības brīvību. Sena atziņa.

·       Saka, ka cilvēka esamībā visu izšķir divas pretrunīgas, viena otru slāpējošas cilvēka īpašības: 1) egocentrisms (iedoma, ka ir dzīvo radību augstākais sasniegums un dabas karalis); 2) pasaules izpratnes ierobežotība (nespēja atbildēt uz jautājumiem par pasaules izcelsmi un savu izcelsmi).

sestdiena, 2017. gada 2. decembris

SlodzeLai cilvēks būtu cilvēks, bet nevis himēra, monstrs, cilvēkam nākas nepārtraukti noslogot savu apziņu; apziņai nākas nepārtraukti strādāt, nepārtraukti nākas izvēlēties noteiktu slodzi apziņai. Tā uzskata speciālisti, filosofi, cilvēki ar augsti attīstītu pašanalīzi, secinot par slodzes vitālo lomu viņu garīgajā veselībā. Slodzes veids var būt tieksme dzīves raibajā un haotiskajā materiālā atlasīt galveno, svarīgāko, vajadzīgāko, nozīmīgāko. Tāda veida slodze dzīves materiālu cilvēka apziņā sakārto pozitīvā un konstruktīvā mentālajā hierarhijā, cilvēkam būtiski palīdzot eksistēt dzīves īstenībā. Dzīves materiāla sakārtošana un mentālās hierarhijas veidošana cilvēkā notiek izglītības ieguves laikā, tādos procesos kā domāšana, analīze, lasīšana, pasākumu apmeklēšana. Tas viss palīdz cilvēkam atmest nerelevanto, palīdz uztvert tendences un palīdz secināt likumsakarības. Cilvēka apziņa ir noslogota un saglabā noteiktu „formu”, kā saka sportisti. Taču cilvēka mentālā līmeņa saglabāšanu vai nesaglabāšanu var ietekmēt valdošā ideoloģija. Padomju ideoloģija, piemēram, nepārtraukti aicināja cilvēkus būt garīgi aktīviem, domājošiem, radošiem. Padomju ideoloģija aicināja uz dzīvi lūkoties ar saprāta acīm, censties dzīvē saskatīt vērtīgāko, paliekošāko, noderīgāko. Padomju ideoloģijai bija sava vērtību sistēma, savi uzskati par pasauli, sabiedrību, cilvēku. Centrā bija materiālistiskais pasaules uzskats un marksistiskā orientācija. Bet tas neizslēdza tik tikko minēto padomju ideoloģijas pozitīvo pieeju cilvēka mentālā līmeņa attīstībai. Padomju ideoloģija rūpējās par cilvēka mentālā līmeņa stāvokli. Padomju ideoloģijai nebija pieņemams pasīvs, apātisks, vienaldzīgs cilvēka apziņas stāvoklis. Par cilvēka mentālā līmeņa stāvokli interesējas arī neoliberālisma un postmodernisma ideoloģija. Tai ir noteikts priekšstats, kādam ir jābūt cilvēka apziņas stāvoklim. Tas ir pretējs padomju ideoloģijas pieejai cilvēka apziņai. Saprotams, neoliberālisma un postmodernisma ideoloģija tieši un atklāti neaicina cilvēkus pārstāt noslogot apziņu. Tik zemā līmenī vēl nav nolaidusies neoliberālisma un postmodernisma ideoloģija. Tā rīkojas viltīgi: sludina ideoloģijas atmiršanu un nevajadzību. Dažas postpadomju zemes to ir ļoti neapdomīgi ņēmušas vērā un pat konstitūcijā pasludinājušas valsts atsacīšanos no ideoloģijas. Neoliberālisma un postmodernisma ideoloģija Rietumu civilizācijā līdz XXI gs. sākumam ir panākusi ļoti daudz cilvēka apziņas transformēšanā; praktiski, iemidzināšanā, dezaktivizēšanā, degradācijā, deģenerācijā. Neoliberālisma un postmodernisma ideoloģijas galvenie mehānismi ir tādi dekonstruktīvi, graujoši koncepti kā viedokļu plurālisms, vērtību relatīvisms, patiesības neesamība. Praktiski šie graujošie koncepti panāk kardināli pretēju viedokļu izplatību publiskajā telpā, likvidē kognitīvās paradigmas, īstenības sistēmisku, hierarhiju un tā vietā ievieš un nostiprina haosu. Tā rezultātā cilvēks nogurst veidot savā apziņā vērtību vertikāli, hierarhiju, fiksēt galveno, svarīgāko, vajadzīgāko. Cilvēks sāk pakļauties fragmentārisma haosam, bet galvenais – zaudē apziņas mentālo aktivitāti un pārstāj noslogot apziņu. Tas noved pie sociuma šizofrenizācijas, debilizācijas. Pazemināts mentālais līmenis tiek konstatēts politiskajā elitē, inteliģencē, kura projecē savas pazeminātās apziņas stāvokli uz tautas masām, kuras arī, atklāti sakot, sāk jukt prātā. Sociumā sāk izpausties idiotiski risinājumi; sociuma darbība, uzvedība, komunikācija zaudē stabilitāti, konstruktivitāti, jēgu vispār. Ja cilvēku apziņas līmenis ir pazeminājies līdz kritiskai robežai, tad sociālajās norisēs uzpeld monstri, šarlatāni, postcilvēki, idioti, himēras. Cilvēku apziņa (gars) ir aizmigusi letarģiskā miegā, bet dvēsele vēl ir nomodā un prasa izklaidi, baudas, intrigas, seklas un perversas izpriecas. Sociumā nostiprinās vienaldzība pret dzīves augstām idejām, dzīves jēgu, dzīves vērtībām. Sastopama ideālu un vērtību izsmiešana, ņirgāšanās par patiesības nepieciešamību. Ekonomikas modelī sāk dominēt spekulāciju stimulēšana, cilvēkos izpaužas psiholoģiskā un fiziskā patoloģija. Sāk figurēt tāds šausmīgs „koncepts” kā starpdzimumu cilvēks, par ko pirmo reizi cilvēci iepriecināja eiropieši 2017.gadā.