trešdiena, 2016. gada 27. jūlijs

Kulta figūras


   Kulta figūras (kulta personības, pūļa elki u.tml.) ir kultūras neatņemams elements. Īpaši masu kultūras, masu cilvēku, masu mentalitātes, masu intelekta, masu inteliģentuma, masu psiholoģijas, masu ideoloģijas, masu estētikas, masu morāles elements. Laika gaitā ir vienīgi mainījies šī elementa profesionālais raksturs. Līdz Jaunajiem laikiem kulta figūras Eiropā bija galvenokārt karavadoņi, kuri prata uzvarēt kaujās pretinieku un no kara atgriezās mājās kā varoņi. Kulta figūras varēja būt arī reliģiskās mācības sludinātāji, pret kuriem tautas masas izturējās ar dziļu pietāti. Jaunajos laikos kulta figūras kļuva vidusmēra un pat vēl zemāka līmeņa rakstnieki, filosofi, politiķi, publicisti, mākslinieki, zinātnieki, kuri prot komunicēt ar masu cilvēkiem, izdabājot viņu gaumei. Vērojama zināma likumsakarība. Pieaugot iedzīvotāju skaitam un XX gs. noformējoties tipiskai masu kultūrai ar masu kultūras industriju centrā, kulta figūras kļuva masu kultūras produkcijas autori un organizatori, kuru darbībā galvenā vērtība ir spēja komunicēt ar masām tām pieņemamā un saprotamā idejiskajā (zināšanu) un intelektuālajā (prāta attīstības) līmenī. Tādējādi kulta figūras var būt tikai tādi cilvēki, kuri var „nolaisties” līdz masu mentalitātes līmenim. Praktiski tas nozīmē, ka kulta figūrām nav jābūt apveltītām ar dziļu talantu un lielu prātu. Kulta figūra var būt tipisks masu cilvēks, kuru no pūļa pārējiem indivīdiem atšķir spēja verbalizēt, vizualizēt masu apziņas saturu. Ne velti tiek uzskatīts, ka mūsdienās kulta figūra ir tas cilvēks, kurš skaļi publiskajā telpā apliecina masu instinktīvās velmes, masu instinktīvo noskaņojumu. Masu apziņai piemīt noteikts saturs. Taču šis saturs masu apziņā nav pilnā mērā valodiski noformēts, idejiski noformēts, teorētiski noformēts (vispārināts). Drīkst teikt, ka masu apziņas saturs eksistē bez diskursīvā noformējuma. Masas instinktīvi kaut ko apzinās, bet nespēj to valodiski izklāstīt, kā arī nav stingri pārliecinātas par savu pārdomu pareizību, precizitāti, objektīvo iedabu. Masas baidās atklāti kaut ko teikt. Un, lūk, to masas vietā izdara kulta figūra. Kulta figūra precīzi uztver masu noskaņojumu un to noformē diskursīvā prezentācijā. Tāpēc ir radies pieņēmums, ka kulta fugūra ir sava laika problēmu paudējs. Faktiski kulta figūra pati neko jaunu nerada. Kulta figūra nav jaunu ideju, koncepciju autore. Kulta figūra vienīgi publiski paziņo to, kas visiem (masām) ir zināms, bet līdz šim nebija noformēts diskursīvi un publiskots. Kulta figūra noformē diskursīvi masām zināmo, un masas par to ir ļoti pateicīgas un no diskursa autora izveido pūļa elku, kulta personību, slavenu cilvēku. Viņu masas var nosaukt arī par izcilu domātāju, intelektuāli u.tml. Attiecīgā laikmeta īstie domātāji un jauno ideju autori nekad nekļūst kulta figūras, jo viņu oriģinālos konceptuālos risinājumus masu apziņa nevar intelektuāli sagremot un izmantot. Tāpēc īstie domātāji un jauno ideju autori vienmēr ir masām vislielākie ienaidnieki, jo viņi ar savu darbību kļūst par masu apziņas nepilnību katalizatoru, konkrēti norādot uz masu apziņas mazspēju. Tas masām nepatīk. Tas masas kaitina, un masas visu savu melno enerģiju velta īsto domātāju un jauno ideju autoru noklusēšanai un iznīcināšanai. Tikai īstas personības zina, kāda ir kulta figūru patiesā vērtība. Respektīvi, nevērtība. Tie, kuri vēlas, tāpēc var izmantot sekojošo mācību: ja masu sabiedrība par kādu jūsmo, tad tā noteikti jūsmo par kaut ko pelēku un idejiski mazspējīgu, kas reāli nespēj bagātināt kultūras mantojumu. Kulta figūras fenomenu ļoti aktīvi un ļoti rezultatīvi izmanto speciālie dienesti masu apziņas zombēšanai. Tā tas bija padomju valstī. Tā tas bija „perestroikas” afērā, tautas apdullināšanu ar „brīvību” un „neatkarību” pilnā mērā uzticot speciāli izveidotām kulta figūrām, kuras savu lomu izpildīja ar neliešiem un nacionālajiem nodevējiem tipisko centību. Latviešus „apjāja” visādi pētersi un citi nekaunīgi un principā pelēki aprobežotās tautas elki. Pēcpadomju laikā kulta figūras ir neoliberālisma un postmodernisma smirdoņas propagandētāji. Jo aprobežotākas ir tautas masas, jo lielākas iespējas tautu zombēt ar kulta figūru palīdzību.


sestdiena, 2016. gada 23. jūlijs

Pārmaiņas


   Eiropa (Rietumi) un eiropeīdi ("baltā" rase) nekad nav tik ātri un radikāli izmainījusies kā aizvadītajos apmēram 50 gados (var teikt - no 1968.g.). Agrāk pārmaiņas nostiprinājās gadu desmitiem un pat gadsimtiem ilgi. Tagad viss notiek ļoti strauji – vienas paaudzes laikā dzīve ir izmainījusies līdz nepazīšanai. Turklāt izmaiņu klāstā ietilpst arī kultūru nesaderības izraisītie konflikti, kuri ir daudz bīstamāki nekā militārie konflikti starp valstīm.
   Musulmaņi ir galvenais civilizācijas drauds Rietumiem. Islama valstis ir vadošais revolucionārais spēks uz planētas un pasionārākais sociālais spēks, kas nebalstās uz materiālistisko apziņu, kā tas notiek Rietumu civilizācijā. Islama doktrinārā pasionaritāte radās XX gadsimtā politiskā islama (fundamentālisma) formā. Tā vien liekas, ka politiskajam islamam vislielākais ienaidnieks ir Rietumu materiālistiskā apziņa (pasaules uzskats) un Rietumu nemitīgā tieksme šo apziņu uzspiest visai cilvēcei. Jaunieši islama zemēs ir 60-65% no iedzīvotājiem, gatavi ziedot dzīvību idejas vārdā ir apm.3-5 miljoni no viņiem. "Balto" rasei ir citi skaitļi šajā jomā. Kas pie tā visa ir vainīgs, atbilde nav zināma. Ja vēlamies iegūt atbildi, tad izskaidrojumu nākas meklēt tajā sfērā, kuru dēvējam par pārdabisko spēku sfēru.
   Negatīvā demogrāfija („baltās” rases globālais stress) sekmē deģenerāciju. Citādāk tas nevar būt. Ļoti iespējams, ka deģenerācija (deģenerātu esamība) visai drīz tiks legalizēta tāpat kā tagad tiek legalizēts homoseksuālisms. Deģenerāti iegūs sociālo statusu, kļūs dzīves noteicēji un dzīves varoņi. Sociālā disciplīna, ko nodrošina izglītība, audzināšana, ideoloģija, atmirs. Tās vietā būs sociālā disciplīna, ko nodrošina demoralizācija – morāli kropla dzīves izpratne. Izglītības sistēmas sniegtās apgaismības vietā stāsies ielas apgaismība. Jaunatne visu iemācīsies burtiski uz ielas. Dzīvei nepieciešamās zināšanas sniegs iela, „tusiņi”, sociālie tīkli internetā. Tas būs cilvēciskais kontingents, kurš nepazīst vecāku, skolotāju, izcilu personību autoritātes varu un kognitīvo avotu visdažādākajām dzīves zināšanām. Tas būs cilvēciskais kontingents, kuram nebūs vajadzīga māksla, zinātne, ticība.

   Grūti iebilst pret atziņu, ka XXI gadsimta galvenā pretruna būs starp reliģisko apziņu un sekulāro apziņu. Tam nākas piekrist, atceroties ateisma (sekularizācijas) straujo kāpumu XX gadsimtā. Sekulārā apziņa pieaug strauji. Tā nepazīst sociālo, individuālo atbildību. Tā ir neadekvāta veselajam saprātam, iracionālisms un iracionālā orientācija ir norma. Tajā pašā laikā sekulārā apziņa idealizē zināšanas; intelekts stājās intuīcijas un ticības vietā. Reizē pieaug misticisma loma, jo aktuāls ir Sokrāta teiciens „Mēs zinām, ka neko nezinām”. Aktuāls ir arī paradokss: Rietumu cilvēks veido komfortablu dzīvi savam ķermenim, taču par šo ķermeni (šūnām, neironiem) neko nezina. Sekularizācija attīstās liberālisma togā. Tas ir mūsdienu liberālisms bez jebkādiem principiem, viltīgi pat sludinot atsacīšanos no ideoloģijas, kam notic aprobežotas politiskās elites un ideoloģijas aizliegumu ieraksta pat savas valsts konstitūcijā.

Vērtējumi   No E.Laslo globālajiem etnoloģiskajiem vērtējumiem: latīņamerikāņi ir apgarotāki nekā ziemeļamerikāņi. Galvenais iemesls ir katoļu sholastikas dziļā ietekme Latīņamerikā. Sholastikai bija kognitīvās sistēmas loma, tā vadīja visus dzīves procesus. Ziemeļamerikā dominē anglosakšu pragmātisms, ko veicina Reformācijas rezultātā radušās reliģiskās strāvas, kurām ir liela ietekme. Taču tas ir īpatns pragmātisms. 1995.g. žurnālā „Life” bija stāstīts, ka 69% amerikāņi tic eņģeļu esamībai. Indijā valda transcendentālisms. Arī islamā transcendentālisms valda kopā ar monoteismu un misticismu. Āfriķāņu sabiedrībā dominē spirituālisms un animisms, ko nespēj ietekmēt un likvidēt kristiānisma misionāri un Rietumu mārketinga propaganda.

piektdiena, 2016. gada 22. jūlijs

Izglītība   Par izglītības mērķi ir visdažādākie viedokļi. Tomēr tie galvenokārt koncentrējās ap diviem mērķiem: domāšanas spēju attīstība un zināšanu sniegšana. Bez tā nav iespējama socializācija. Tiek uzskatīts, ka zināšanas vēl nesniedz domāšanas spējas – universālas domāšanas operācijas, kuras noder jebkurā situācijā. Daudzas izglītības koncepcijas tiecās pamatot tādu pieeju, kurā apvienojās abi minētie mērķi (zināšanas + domāšanas spējas). Pēcpadomju latviešu (un ne tikai) izglītības speciālisti lieto jēdzienu „kompetenču izglītība”, kas faktiski ir tikai manierīgs apzīmējums abu mērķu realizācijai. Kompetence liecina gan par domāšanas spējām, gan par zināšanām. Izglītība vienmēr visos laikmetos stimulēja kompetenci. „Kompetenču izglītību” propagandēt kā šodienas novitāti ir liela muļķība un var piesaistīt vienīgi muļķus. Sastopams viedoklis par mūziku kā visefektīvāko domāšanas spēju attīstītāju. Tā uzskata neiropsihologi, E.Laslo u.c. Laika gaitā Rietumu civilizācijā ir būtiski mainījusies sociāli instrumentālā pieeja izglītībā. Tas ir bijis atkarīgs 1) no iedzīvotāju skaita pieauguma un nepieciešamības organizēt masu izglītību, likvidēt analfabētismu, kā arī no 2) vispārējā zinātniski tehniskā progresa un tehnoloģiskās specializācijas nepieciešamības. Visradikālākās pārmaiņas sākās Atdzimšanas laikmetā, kad radās t.s. klasiskā izglītība. Tajā galvenie priekšmeti ir senās valodas un matemātika. Klasiskā izglītība nomainīja viduslaiku sholastisko izglītību – „septiņas brīvās mākslas” (gramatika, loģika, retorika, aritmētika, ģeometrija, mūzika, astronomija). XX gs. klasiskā izglītība tika iznīcināta. To veica demogrāfiskie apstākļi (masu izglītība masu cilvēkiem), masu cilvēku intelektuālais neadekvātums, tehnikas vienpusīgā apkalpošana, politiskās varas ideoloģiskā koķetēšana ar masām. No izglītības tika izmests tas viss, kas klasiskajā izglītībā bija pozitīvākais, attīstot atmiņu, disciplinējot prātu, neveicinot puszināšanas un „viedokļu plurālismu”, atturoties no ideoloģijas, ateisma. XX gs.otrajā pusē sāka nostiprināties masu augstākā izglītība. Tas ir saistīts ar demogrāfisko faktoru un pakalpojuma ekonomikas rašanos. Augstākā izglītība kļuva prece un maksas pakalpojums. Augstākā izglītība tās vulgārākajā variantā (pie mums privātajās augstskolās) tika pilnā mērā atrauta no zinātnes, veicinot šausmīgu zinātnes imitāciju. Protams, Rietumu civilizācijā saglabājās noteiktas izglītības oāzes aristokrātijai, buržuāzijas vecajai elitei.

Intelektuālā etnogrāfija   Tā var dēvēt vēsturiski kulturoloģisko specifiku kādā zemē, civilizācijā. Piemēram, intelektuālā etnogrāfija spilgti izpaužās vēl nesen (XIX un XX gs.) sastopamajā attieksmē pret mākslu. Dostojevskim viņa laikā un vēlāk daudzi pievienojās šādai atziņai: „Mākslā padarītais ir daudz mazāk nozīmīgs nekā pārdzīvotais, darinot mākslas darbu” (no „Записок из подполья”). XXI gs. minētā atziņa var palikt vienaldzīga, nesaprotama. Noteikti būs cilvēki, kuri saskatīs šajā atziņā aplamību. Viņi teiks, ka svarīgākais ir daiļdarbs, bet nevis tā radīšanas process.

Sociālā horeogrāfija   Sociālā horeogrāfija ir divējāda: tautas masu apzināta dancināšana un indivīdu sevis dancināšana. Tautas masu apzināta dancināšana vienmēr ir svētki. Respektīvi, svētki ir tikai tad, ja masu apzināta dancināšana ir noorganizēta kā svētki. Vienmēr ir jāņem vērā, ka tautas masām svētki ir vienīgi tad, ja tautas masas pašas ir dejotājas un skatītājas. Praktiski tas nozīmē, ka tautas masām ir jāiezombē, ka dejošana ir viņu pašu iniciatīva un viņi paši sevi iepriecina. Tautas masu rīcība un uzvedība mainās nevis refleksiju rezultātā, bet „noteikumu” maiņas rezultātā. „Noteikumi” ir sociālās horeogrāfijas pamatbāze. Indivīdu sevis dancināšanai arī ir savi „noteikumi”. Noteikti daudzpusīgāki un komplicētāki nekā tautas masām. Sociālā horeogrāfija indivīdu esamībā, piemēram, var saskarties ar jautājumu „Kam ir lielāks degradācijas potenciāls – karjerai jeb naudai?”. Indivīds var novirzīties šaurā profesionalizācijā – izolēties no sabiedrības, kolēģiem utt. To indivīds var izdarīt lepni, ar iztēli, ironiju, pašpārliecināti un pašapzinīgi. Indivīds kļūst „hermētisks artefakts”. Indivīds var būt „nepacelts naudas maks”, - metafora sabiedrības vienaldzībai pret indivīdu, sabiedrības nepieprasītībai. Kā zināms, noklusē tos indivīdus, no kuriem mācās un no kuriem pārņem terminoloģiju, konceptus, koncepcijas, teorijas. Tādu radošu indivīdu liktenis parasti ir sabiedrības (profesionālās korporācijas) apzināta noklusēšana. Ar tādu indivīdu nav iespējams komunicēt, jo viņa ierosinātā intelektuāli retoriskā spriedze nav pa spēkam pārējiem. Tāpēc visērtākā reakcija saskarsmē ar izcilām personībām ir viņu noklusēšana. Īpaši uzskatāmi tas ir redzams, kad kultūras vispārējā situācijā dominē jaunā laikmeta stimulētā „jaunā ābece” – jauna pieeja, izpratne, terminoloģija utt. Izcilas personības ir apveltītas ar intelektuālo intuīciju un izstrādā jaunā laikmeta „jauno ābeci”. To veikli izmanto laikabiedri, taču „jaunās ābeces” autoru noklusē. Atkārtojam: cilvēki mīl visrūpīgāk noklusēt tos, no kuriem reāli mācās.

svētdiena, 2016. gada 17. jūlijs

Britu aristokrātija   Diemžēl „balto” cilvēku degradācija un deģenerācija attiecās arī uz britu aristokrātijas jaunāko paaudžu kādu daļu. Speciālajā literatūrā tiek rakstīts par britu aristokrātijas pagrimumu – morālo un intelektuālo pagrimumu. Bukingemas pils iemītniekus skar postmodernistiskais gars. Vindzori ir pagrimuši. „The Gardian” paškritiski: Mēs esam alkoholiķu nācija, neizejam no „pabiem”. D.Kemerons dzeršanu atzina par „nacionālo apdraudējumu”, ierosināja organizēt antialkoholisko kampaņu. Angļi ir Eiropas līderi pusaudžu meiteņu nonākšanā stāvoklī. Karaļnama atvases laiku pavada striptīzieru kompānijā, ar smaidu fotogrāfē sievas dzemdību sāpes. Taču vispār britiem joprojām ir uzvaras griba un azarts. Viņi nebaidījās pieņemt pareizo lēmumu par konfederācijas pamešanu. Viņu politiskā elite (aristrokrātija) ir visvitālākā politiskā elite Eiropā, pasaulē. Briti iesaistās klīniskajā antikrieviskajā histērijā. Bet to nedara aristokrātija. To dara aristokrātijas sulaiņi.

Vācieši   Vāciešu portretu savos tekstos ir atstājis K.G.Jungs. Lūk, dažas līnijas. Vācieši ir viegli ievainojami, tāpēc pakļaujās dēmoniem. Vācieši mīl pakļauties pavēlēm, kas ir sava veida pašiedvesmošanās un iedvesmošana. Vāciešu vispārējās psihiskās nevērtības sekas ir viņu neskaidrais stāvoklis starp Austrumiem un Rietumiem. Vāciešus moka nepilnvērtības komplekss, ko viņi vēlas kompensēt ar lieluma māniju. Vācieši uzskata, ka vācu gars glābs pasauli (Am deutschen Wesen soil die Welt genesen); tas rada juvenālismu, jauneklīgu psiholoģiju, kas savukārt rada homoseksuālisma lielu izplatību, taču arī anima tēla trūkumu vācu literatūrā (izņemot Gēti); tas izpaužās vācu sentimentalitātē un mājīgumā, patīkamībā (Gemiitlichkeit), kas nav nekas cits kā cietsirdība, bezjūtīgums, bezdvēseliskums; visi apvainojumi bezdvēseliskumā un bestiānismā, ko vācu propaganda pārmeta krieviem, attiecās uz pašiem vāciešiem; Gebelsa runas ir vācu psiholoģijas attiecināšana uz ienaidnieku. Vācija kā psihisko katastrofu zeme: Reformācija, zemnieku un reliģiskie kari, somnambulisks pārcilvēks; 10% no vāciešiem 1945.g. ir bezcerīgi psihopāti; vācieši formēja masas, bet nevis personības. Vēstures enģelis ir pametis vāciešus. 

Auditorija   Zinātnei ir vajadzīga zinātniskā auditorija. Vienkāršāk sakot, izprotoša un atbalstoša auditorija. Pie tam nav svarīga zinātnes zinātniskā kvalitāte, objektivitāte, vērtība, patiesīgums, dziļums, pareizība. Zinātniskā auditorija ir vajadzīga un mēdz būt arī zinātniski nepilnvērtīgai zinātnei – dažādām teorētiskajām kroplībām, ideoloģiski tendētām nostādnēm, faktu manipulācijām. Mūsdienu Latvijā zinātniskā auditorija ir vajadzīga un tā reāli pastāv mūrnieku, šņoru, poriņu, sedlenieku, kūļu, ijābu, rozenvaldu tipa „zinātniekiem” un viņu „zinātnei”. Mūsdienu Latvijas zinātniskā auditorija ir tāda, ka to pilnā mērā apmierina zinātniskās kroplības, zinātniskie surogāti, terminoloģijas visatļautība un  kļūdainība. Pie mums profesionāli nekorektām zināšanām profesionāli nekorektā auditorijā ir lielas perspektīvas. To nodrošina sinhronizācija – zinātnes un auditorijas kvalitatīvā kopība. Turpretī profesionāli korektām zināšanām nav nekādas perspektīvas profesionāli nekorektā auditorijā. Zinātniskās epistemoloģijas un sociālā ētosa (sociālās mentalitātes) savstarpējā neatbilstība nesniedz vēlamo rezultātu. Talantu un „tautas” sinhronizācijas trūkums var izraisīt vienīgi dažāda tipa konfliktus. Latviešu sabiedrība tradicionāli noklusē, neņem vērā un pat atklāti nolamā profesionāli korektās zinātnes autorus. Latviešu sabiedrībā tagad ir konstatējama talantu un „tautas” ideāla sinhronizācija. Nākas noklusēt, neņemt vērā un atklāti nolamāt tikai dažus cilvēkus.        

sestdiena, 2016. gada 16. jūlijs

Ideju idiotija   Nākotnē ideju vēsturniekiem var būt lielas problēmas. Viņi nespēs ticēt XX gs.beigu un XXI gs. sākumā formulētajām idejām. Tās viņiem liksies odiozas, absurdas, neticamas, idiotiskas, nereālas u.tml. Ideju vēsturnieki negribēs ticēt, ka doto ideju autori ir Rietumu civilizācijas pārstāvji. Ideju vēsturniekiem liksies, ka Rietumu cilvēki ir sajukuši prātā. Tādas idejas var formulēt un apspriest tikai garā vāji cilvēki speciālās slēgtās ārstnieciskajās iestādēs. Minētajā vēsturiskajā periodā Rietumos apsprieda, piemēram, Džūdītes Batleres ideju par dzimumu konstruēšanu, atsakoties no vīriešu dzimuma un sieviešu dzimuma un to vietā cilvēcei uzspiežot jauna tipa dzimumus. Viņa visā nopietnībā izsakās par iespēju mainīt dzimumu un savai idiotiskajai idejai atrod plašu atbalstu eiropiešu inteliģencē. Savukārt Žils Delēzs, Felikss Gvatari formulē ideju par to, ka cilvēku ķermeniem nav orgānu. Mišels Fuko rakstīja, ka cilvēki ir agonijā, viņi ir izdzimteņi. Peters Sloterdaiks prātoja, ka tauta ir fikcija. Latvijā latvieši visā nopietnībā apsprieda ideju par „vīriešu šķiru” un „sieviešu šķiru”, „daudzu tautību latviešu tautu”, „latviešu tautas etnosu”.

piektdiena, 2016. gada 8. jūlijs

Tehnoloģiskā singularitāte


   Tā mēdz dēvēt fenomenāli strauju zinātniski tehnisko progresu, kā rezultātā mākslīgais intelekts pārspēj cilvēka intelektu. Tiek radīta jauna tipa smadzeņu garoza, kas spēj pazīt tēlus; šīs garozas klonēšana var radīt hiperintelektu. „Alcor Life Extension Foundation” specializējās krionikā – iesaldē līķus, lai vēlāk tos atdzīvinātu. „SENS Research Foundation” vēlas uzvarēt novecošanu.

   Tehnoloģisko paradigmu maiņu veicina militarizācija, kari, ieroču modernizācijas mānija. Interesanta ir šāda likumsakarība: tehnoloģiskās attīstības pionieri/līderi parasti karā neiesaistās; karo vecās paradigmas līderi. Piemēri: XVII-XVIII gs. Spānija karoja ar Angliju, bet līderis bija Holande; XIX gs. Francija un  Krievija karoja, bet līderis bija Anglija; XX gs. karoja Vācija, PSRS, Anglija, bet līderis bija ASV. XX gadsimts kļuva „amerikāņu gadsimts”. Šo jēdzienu izdomāja žurnāla „Life” izdevējs Henrijs Luiss 1941.gadā, izsakoties par ASV misiju glābt pasauli. Antiamerikānisma gadsimts sākās 2001.gada 11.septembrī. Tas nekas, ka saglabājās zināma idiotija: Krievija katru gadu pārskaita ASV finansu sistēmā 120-140 miljardus dolāru. Taču ASV tāpēc krieviem nekļūst intelektuālo vērtību iznomātāja. ASV netraucēti realizē ideoloģijas patoloģiskumu – postmodernismu un neoliberālismu novedot līdz kanonam krievu galviņās.

ceturtdiena, 2016. gada 7. jūlijs

Degradācijas sākums   Eiropeīdu degradācijas sākums ir 1968.gads. Tas ir vispāratzīts viedoklis. 1968.gada odiozie nemieri Francijā, Vācijā, ASV bija sākums tai slimībai, kura tagad (2016.g.) ir nenoliedzams fakts. Eiropa zaudē identitāti. Deformācijas un anomālijas ir tik lielas, ka Eiropu vairs nevar pazīt. Turklāt dzīves pārmaiņu ātrums ir milzīgs. Šajā ziņā ir asprātīgs salīdzinājums. Cēzars varēja sarunāties ar Napoleonu, kura dzīves laikā Eiropa vēl nebija tik krasi izmainījusies, lai Cēzars neko nesaprastu. Krasās izmaiņas sākās Jaunajos laikos. Izmaiņas ir tik lielas, ka Napoleons šodien nevarētu sarunāties ar angļu karalieni. Napoleons neko nesaprastu mūsdienu dzīvē. 1968.gadā sākās morālā deformācija: morālo uzskatu vaļība par labu morālo uzskatu plurālismam, ģimenes institūta diskreditācija, seksuālo anomāliju bums – „seksuālā revolūcija”. 1968.gada varoņi, pusstudējošie lutekļi no bagātām ģimenēm, savā turpmākajā dzīvē novirzījās uz 1) teroru un 2) politisko karjeru. Viņi saglabāja pašpuikas ārieni, netīrību. Tradicionālākais piemērs – ebrejs      Dennijs Kon-Bandits. 1968.gada satrakojušies mutanti ir paraugs šodienas eiropeiskās elites klonēšanā. Viņi palīdzēja izdresēt Eiropu par ASV paklausīgu pakalpiņu. No viņiem smirdošākie (Derrida, Habermass) publiski apsveica Dienvidslāvijas bombardēšanu, to vērtējot kā „humanitāro iejaukšanos”. Degradācija tik liela, ka „intelektuāļi” vairs nav spējīgi paškritiski novērtēt sava intelekta vājprātīgo un antihumāno produkciju. 

Vēsturiskā vaina


   Par vēsturisko vainu runā galvenokārt pasaules karu kontekstā. Vēsturiskā vaina esot kara iesācējiem. Taču vēsturiskā vaina var izpausties ne tikai karu kontekstā. Teiksim, pašlaik latviešu vēsturiskā vaina izpaužās nespējā vadīt savu valsti, izveidojot kriminālu valsti un pie tam atsakoties no valstiskās suverenitātes par labu Eiropas birokrātijas atkritumiem.

   Tomēr jēdziens „vēsturiskā vaina” ir pārāk abstrakts jēdziens. Tas sekmē spekulācijas – ideoloģiskās, politiskās. Tas pieder to jēdzienu kategorijai, kuriem nevar noteikt robežas. Tāpēc ne reti saruna par vēsturisko vainu faktiski liecina par nevēlēšanos tikt skaidrībā par savu vēsturi, kā arī tieksmi vainu uzvelt citiem. Dominē atziņa, ka vēsturiskā vaina nekad nevar būt kolektīva vaina, bet var būt vienīgi individuāli personiska vaina. Arī šī atziņa ir pārāk abstrakta un smaržo kā spekulācija. Piemēram, tāds kolektīvs kā latviešu tauta tagad noteikti ir vainīgs visās savās valstiskajās idiotijās. Morālā atbildība gulstas uz katru latvieti. Taču tajā pašā laikā var runāt par visu latviešu kolektīva (tautas) vēsturisko vainu.

trešdiena, 2016. gada 6. jūlijs

Priekšlikumi2016.gadā (līdz 7.07) publicētajās esejās un Stikla kalnā iekļautie terminoloģiskie un konceptuālie priekšlikumi: grēku habilitācija, kognitīvā aprobežotība, juvenālā banda, juvenālais laikmets, postmodernistiskā mentalitāte, analītiskais infantilisms, maniakālais finansiālisms, valsts hibrīdapvērsums, kognitīvā drosme, mentālais agresors, kriminālā mentalitāte, alkātības loģistika, hibrīdā mentalitāte, patoloģiju socializācija, tautas loģistika, grēku subkultūra.